Our Excutive Committee

SPCA Sandakan Executive Committee 2016/17

CHAIRMAN
Ku Chiau Pin

VICE CHAIRLADY
Pang Fui Na

SECRETARY
Voo Min Gin

VICE SECRETARY
Lim Vui Lun

TREASURER
Chew Sheng Khong

Committee
Elsa Thien

Committee
Eunice Thien

You Can Help SPCA Sandakan

Find Out How